Pressupost 2018

Aprovació definitiva del pressupost municipal, plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l’exercici 2018

El Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, en sessió extraordinària d’1 de desembre de 2017, aprovà inicialment el pressupost General per a l’exercici 2018, les bases d’execució així com la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris I personal laboral. Al no haver-se presentat cap reclamació en el termini d’exposició pública queda definitivament aprovat de conformitat amb l’acord adoptat al respecte. De conformitat amb allò que estableix l’article 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el resum per capítols queda com segueix: