Junta de govern local

És l’òrgan col·legiat executiu i d’assistència i assessorament de l’Alcalde. En ell es decideixen els temes d’administració ordinària per delegació de l’Alcaldia i del Ple municipal.

Esta integrada per:

–          President: Daniel Vendrell, Alcalde

–          Jaume Trias: 1r Tinent d’alcadia

–          Marta Casas: 2n Tinent d’Alcaldia

–          Pere Sarrà: 3r Tinent d’Alcaldia

La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat quinzena, els 2n i 4t dijous de cada mes a les 11h.