Plaça brigada municipal (Acta)

1133

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola fa públiques els resultats de la convocatòria que del procés de selecció per a la provisió d’una (1) plaça vacant d’operari de brigada, enquadrada en l’escala d’administració especial, Subescala de serveis especials, grup de titulació Agrupació professional, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, pel sistema de concurs-oposició, mitjançant torn lliure i constitució d’una borsa de treball.

Publicat el 2 de maig de 2019

Procés selectiu d’una (1) plaça d’ operari de la Brigada Municipal i constitució d’una borsa de treball
Accés: Laboral temporal
Període de presentació d’instàncies: Del 3 al 30 de maig de 2019
Taxa per drets d’examen: 30,00 €. Import bonificat de 15 € per a membres de  famílies nombroses o monoparentals.

Comparteix