Dret d’accés a la informació

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d’accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l’hora de resoldre la vostra sol·licitud.

El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d’edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

En el cas que es tracti d’informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

PETICIONS D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 2023
Petició d’Accés a la Informació Pública E-2023-548
Petició d’Accés a la Informació Pública E-2023-988
Petició d’Accés a la Informació Pública E-2023-1948

PETICIONS D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 2022
Petició d’Accés a la Informació Pública E-2022-5211
Petició d’Accés a la Informació Pública E-2022-5212
Petició d’Accés a la Informació Pública E-2022-5368

PETICIONS D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 2021
En l’últim any no s’ha fet cap petició d’informació en aquest Ajuntament.

Accés al tràmit