Ajudes escolars 2019

3100

Recordem que fins al 15 de novembre (ambdós inclosos) s’obre el termini per presentar les sol·licituds per demanar les ajudes a l’escolarització per aquest curs 2019-2010 a menors de 25 anys. Els imports van de 50€, per a alumnes d’Infantil i Primària, fins als 325.

Un any més es publica la convocatòria dels ajuts escolars per alumnes menors de 25 anys en fase de formació des d’Educació Infantil, Primària, Secundària, cicles formatius, Batxillerat i estudis universitaris que atorga l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. Els beneficiaris s’estén a tot l’alumnat empadronat al municipi, menor de 25 anys i en el marc d’una partida pressupostària que pot reduir les quantitats de forma proporcional si la demanda supera l’import. Les sol·licituds han d’aportar els justificants sobre les despeses i les dades de l’alumne així com la documentació bancària per rebre la compensació econòmica. L’últim dia per optar a les ajudes és el 15 de novembre.

Imprès de la sol·licitud: Ajudes escolarització.pdf

A continuació podeu veure el detall de les bases de la convocatòria d’aquest any:

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS -EN CONCEPTE DE BEQUES PÚBLIQUES INDIVIDUALS- PER A L´ESCOLARITZACIÓ D’ALUMNES MENORS DE 25 ANYS A CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS I CENTRES UNIVERSITARIS, DURANT EL CURS 2019/2020.

Preàmbul
L’objectiu del present ajut en concepte de beca és la de col·laborar en les despeses familiars ocasionades pels costos escolars dels seus fills per al curs 2019-2020.

Primera: Objecte de la convocatòria
L’objecte de la present convocatòria consisteix en ajudar als alumnes menors de 25 anys empadronats als Hostalets de Pierola que, durant el curs 2019-2020, estiguin cursant estudis d’educació reglada (Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, mòduls formatius i estudis universitaris) en centres públics o privats amb títol homologat.

L’ajut va destinat al suport en les despeses d’escolarització consistents en el cost de llibres (factures ben desglossades emeses per empreses donades d’alta amb aquest objecte social), ordinador/tauleta (per als alumnes que segueixen un aprenentatge amb suport informàtic), quota de material exclusivament per als alumnes que no utilitzen llibres ni substitutius dels llibres i matrícula.

Els beneficiaris hauran d’estar matriculats durant el curs escolar 2019-2020 (inici del curs al setembre/octubre i finalització maig/juny).

L’import de l’ajut serà, com a màxim, de:

• 50,00 € per alumne d’Educació Infantil P3
• 50,00 € per alumne d’Educació Infantil P4
• 50,00 € per alumne d’Educació Infantil P5
• 50,00 € per alumne de 1r de Primària
• 50,00 € per alumne de 2n de Primària
• 50,00 € per alumne de 3r de Primària
• 50,00 € per alumne de 4t de Primària
• 50,00 € per alumne de 5è de Primària
• 50,00 € per alumne de 6è de Primària
• 200,00 € per alumne d’Educació Secundària, ESO
• 150,00 € per alumne de Batxillerat menor de 25 anys
• 150,00 € per alumne de cicles formatius de grau mig o superior, menor de 25 anys
• 325,00 € per alumne d’estudis Universitaris, menor de 25 anys

En cap cas l’ajut es podrà destinar al pagament de quotes de l’AMPA, ni el transport al centre escolar, ni el material escolar fungible.

Segona: Beneficiaris
Aquest conjunt d’ajudes van destinades als alumnes menors d’edat que estiguin empadronats als Hostalets de Pierola junt amb el seu pare/mare o tutor legal i els alumnes majors d’edat però menors de 25 anys que estiguin empadronats als Hostalets de Pierola i que, durant el curs 2019/20, estiguin cursant estudis d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, mòduls formatius i estudis universitaris en centres públics i/o privats amb títol homologat.

En cas de sol·licituds per a diversos alumnes d’una mateixa família menors d’edat, s’haurà de formalitzar un únic imprès de sol·licitud. Quan els sol·licitants siguin majors d’edat un imprès per sol·licitant.

Si la demanda d’ajuts supera la quantitat econòmica global de la partida pressupostària, les ajudes es veuran reduïdes proporcionalment per tal que tothom pugui beneficiar-se en la major quantitat possible de l’ajut.

Tercera: Presentació de documentació
1. Lloc de presentació: Ajuntament dels Hostalets de Pierola, de dilluns a divendres, matins de 9 a 14 hores o dijous de 17.00 a 19.00 hores (Plaça Cal Figueres, núm. 1, 08781 Els Hostalets de Pierola).
2. Termini de presentació per al curs 2019/2020: Del 14 d’octubre al 15 de novembre de 2019 (ambdós inclosos).
3. Documentació:
– Imprès de sol·licitud de l’ajut facilitat a les oficines municipals o a través del web municipal elshostaletsdepierola.cat.
– Còpia del DNI de la persona sol·licitant.
– Còpia del DNI del menor i, en cas de no tenir-lo, còpia del llibre de família (el full on consti el menor).
– Justificants del pagament que poden ser: matrícula, factures, tiquets desglossats, rebuts bancaris amb la conformitat del pagament de compra dels llibres adquirits i/o material (en el cas d’ensenyaments sense llibres), certificat del centre escolar que acreditin aquests pagaments. En tots els casos cal especificar correctament el concepte del pagament. No s’acceptaran rebuts emesos per particulars , ni cap altre tipus de rebut i només s’acceptaran justificants emesos per empreses que tinguin aquest objecte social.
– Full de matrícula o resguard del centre escolar on està inscrit l’alumne, per a estudis no obligatoris.
-En el cas de presentar la matrícula per a centres universitaris cal que constar l’import de la mateixa i el comprovant del pagament.
– Document emès per la entitat bancària (codi compte client) o fotocòpia de la llibreta d’estalvis on hagi de ser abonat l’import de l’ajut.
En el cas d’alumnes menors d’edat, el titular del compte ha de ser el pare, mare o tutor/a del fill/a escolaritzat. Quan l’alumne sigui major d’edat el titular podrà ser el mateix estudiant.

Quarta: Valoració de les sol·licituds
Un cop informatitzades i revisades les dades presentades, la valoració de les sol·licituds es farà des de la regidories d’Educació i d’Hisenda.

Cinquena: Resolució de sol·licituds
La resolució de les sol·licituds correspondrà a l’Alcaldia amb prèvia proposta de resolució de les regidories d’Educació i Hisenda, i s’efectuarà abans del 5 de desembre de 2019.

Els llistats de concessions es podran consultar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i al web municipal www.elshostaletsdepierola.cat a partir de l’endemà de la resolució, fent ús del número de sol·licitud donat en el moment del lliurament de la documentació.

Sisena: Concessió de l’ajut
La concessió de l’ajut s’efectuarà nominalment al compte corrent proporcionat en l’imprès de la sol·licitud.

No es farà efectiu cap pagament abans de la resolució de l’Alcaldia que serà com a molt tard el dia 5 de desembre de 2019.

Els pagaments es faran efectius a partir del 9 de desembre de 2019, sens perjudici de la possible ampliació de termini.

Setena: Publicació de bases
Les presents bases es publicaran íntegrament i s’exposaran al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal.

Vuitena: Drets i deures
Els sol·licitants es comprometen a facilitar tota la informació de forma veraç.

Quan es demostri, per qualsevol mitjà, la falsedat de les dades que figuren en la sol·licitud, l’ajut quedarà sense efectes i, si és el cas, es procedirà al reintegrament de les quantitats abonades.

Novena: Incompatibilitats
Seran incompatibles amb aquest ajut d’altres que procedeixin d’administracions públiques per a l’adquisició de llibres de text, sempre d’acord amb l’article 19.2 i 3 de la Llei General de Subvencions.

Desena: Fiscalitat
L’ajut regulat en la present reglamentació, restarà exempta de tributació (IRPF), d’acord amb allò que preveu i disposa la Llei 26/2014 de 27 de novembre, que modifica la Llei 35/2006 de 28 de novembre, en concret:

«Article Dos. Es modifica la lletra j) de l’article 7, que queda redactada de la següent forma:

Tanmateix estaran exemptes, en els termes que reglamentàriament s’estableixin, les beques públiques i les concedides per les entitats sense finalitat lucrativa i fundacions bancàries mencionades anteriorment per a investigació en l’àmbit descrit pel RD 63/2006, de 27 de gener, pel que s’aprova l’estatut del personal investigador en formació, així com les atorgades per aquelles amb finalitat d’investigació als funcionaris i altre personal al servei de les administracions públiques i al personal docent i investigador de les universitats».

Comparteix