Comissions

LES COMISSIONS INFORMATIVES

Les comissions informatives són òrgans municipals col·legiats complementaris dels òrgans de govern creats amb l’objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal, amb caràcter deliberant sense atribucions resolutòries i amb funcions d’estudi, informe i consulta.

En aquest sentit s’assigna una única Comissió Especial per a l’estudi i proposta de diferents alternatives de viabilitat econòmica programada un cop al mes amb l’assistència dels 11 regidors del consistori.

La comissió està integrada per l’alcalde Gerard Parcerisas com a president, els representants del grup municipal Junts pels Hostalets (Jordi Parcerisas, M. Àngels Lorés, Françoise Antolinos i Xavier Coll) els del grup municipal d’ERC-AM (Gemma Fabrés, Toni Solsona i Amparo Treig Vidiella) i els del grup municipal de Sumem (Daniel Vendrell, Carme Zaragoza i Albert Baron).

El calendari de convocatòria que segueix aquesta comissió serà mensual segons el dia acordat entre govern i oposició.