Pressupost municipal

A continuació pots consultar la documentació aprovada en referència als pressupostos vigents de l’any en curs així com el detall de les partides en funció dels ingressos i les despeses previstes.