Pressupost 2020

A continuació podeu consultar la documentació aprovada en referència als pressupostos vigents de l’any en curs així com el detall de les partides en funció dels ingressos i les despeses previstes.


Proposta de modificació de crèdit aprovada al ple de 26.08.2020

Decrets Pressupost 2n trimestre

Liquidació pressupost 2019