Atorgament dels ajuts

2284

Del 23 de novembre al 16 de desembre es podien presentar les sol·licituds per optar a les ajudes que atorga l’Ajuntament a estudiants del municipi dotades amb imports de 50€ a 325€. Un suport a l’escolarització dirigit a l’alumnat de fins a 25 anys (inclosos) que cursa des d’Educació Infantil a estudis universitaris o màsters.

Un cop fetes les valoracions de les sol·licituds, l’Ajuntament publica la resolució de la convocatòria dels ajuts escolars per al curs 2022-23. Els pagaments es faran, tal com estava previst a les bases, per transferència bancària a partir del 16 de gener.

Resolució d’aquesta convocatòria:
Atorgament ajudes 2022-23

El 16 de desembre acabava el termini per optar als ajuts escolars per a alumnes de fins a 25 anys en fase de formació (Educació Infantil, Primària, Secundària, cicles formatius, Batxillerat, estudis universitaris i màsters) que atorga, anualment, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. Una ajuda per la qual se’n pot beneficiar tot l’alumnat empadronat al municipi en el marc d’una partida pressupostària que pot ajustar les quantitats de forma proporcional si la demanda supera l’import amb l’objectiu de de donar resposta a tothom que ho demani.

Les sol·licituds havien d’aportar els justificants sobre les despeses en cost de llibres, dispositius informàtics i quotes de material per als qui no utilitzin llibres, rebuts mensuals i matrícula. Cal incloure les dades de l’alumne així com la documentació bancària per rebre la compensació econòmica.

El tràmit es podia fer del dimecres 23 de novembre al divendres 16 de desembre a les oficines municipals de la plaça Cal Figueres o de Can Fosalba i, telemàticament, a través de la instància genèrica de la seu electrònica adjuntant la sol·licitud i els justificants. Recordem que en la presentació presencial calia portar la documentació original i des de recepció es va fer el procés de còpia certificada automàticament.

Tríptic informatiu de la convocatòria:
Ajudes escolarització 2022

Formulari de sol·licitud per imprimir/escanejar:
Sol·licitud ajut escolarització 2022-23

Bases i anunci oficial de la convocatòria:
Anunci ajudes 2022-23

Comparteix