Anunci: Atorgament de les Ajudes a l’Escolarització 2017-18

1346

Les Ajudes de l’Escolarització de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola beneficien a 243 famílies i es destinen un total de gairebé 43.000€.

Examinades les sol·licituds rebudes per la Regidoria d`Ensenyament, es considera necessari requerir documentació a una sol·licitud per considerar-se que faltava documentació. Havent-se exhaurit el termini establert per esmenar les sol·licituds entregades, havent-se fet un informe valoratiu de les sol·licituds i de la documentació presentada, i amb la pertinent aprovació de les Regidories d’Hisenda i d’Educació.

Atès el què disposa l`ordenança reguladora de subvencions, es resol el següent:

Anunci d’atorgament:

Relació d’ajudes:

 

Comparteix