Anunci: Magatzem agrícola

1391

Anunci d’informació pública

S’està tramitant en aquest Ajuntament l’expedient 11/18 per a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable, consistent en la construcció d’un magatzem agrícola per emmagatzemar maquinària, estris i productes fitosanitaris per a la gestió del cultiu de cereals, oliva i raïm al polígon 9 parcel·la 18 (zona pròxima a Can Valls de la Serra).

D’acord amb l’article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet l’expedient a informació pública
mitjançant anunci al BOPB, i a la seu electrònica de la Corporació (elshostaletsdepierola.cat), als efectes d’examen i/o presentació d’al·legacions durant el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la publicació al BOPB.

El projecte esmentat es pot consultar a l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament
de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Els Hostalets de Pierola, 15 de novembre de 2019

L’Alcalde
Gerard Parcerisas Valls

Comparteix