Anunci oficines DCCM

122

Anunci d’informació pública en la que es comunica que s’està tramitant en aquest Ajuntament l’expedient 2020LO106 per a l’aprovació d’un projecte d’actuació en sòl no urbanitzable, consistent en l’ampliació de l’edifici d’oficines al Dipòsit controlat de Can Mata.

D’acord amb l’article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet l’expedient a informació pública mitjançant anunci al BOPB, i a la seu electrònica de la Corporació www.elshostaletsdepierola.cat, als efectes d’examen i/o presentació d’al·legacions durant el termini d’un mes.

El projecte esmentat es pot consultar a l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h (prèvia cita al tel. 937712112 o per correu electrònic a urbanisme@elshostaletsdepierola.cat)

Comparteix