Primers tràmits per construir un pumptrack

487

Amb la publicació de l’anunci pel qual s’aprova, inicialment, la memòria valorada per a la construcció d’una pista pumptrack a la plaça del Camp de la Serra arrenca un projecte impulsat des de la regidoria d’Esports i coordinat conjuntament amb la regidora d’Urbanisme que aviat podrà ser una realitat.

Primeres passes per a la construcció d’un espai per a l’ús de bicicletes, patinets, monopatins i skates que s’ubicarà a la plaça del Camp de la Serra i que substitueix l’antic skate park que estava a la baixada de la depuradora. És el que es denomina pumptrack i que combina un espai ampli asfaltat i evita elements més elevats i durs per guanyar en seguretat dels usuaris.

La memòria ha estat redactada per l’arquitecte Miquel Raja Borràs i compta amb un pressupost d’execució per contracte de 48.397,58 Euros, IVA inclòs. Amb l’exposició al públic de l’expedient, s’inicia un període de trenta dies per presentar al·legacions o reclamacions. En cas de superar-se aquest període sense cap al·legació, l’aprovació de la memòria esdevindrà definitiva sense necessitat de cap acord posterior.

L’aprovació definitiva es publicarà al BOPB, al DOGC i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
En tractar-se de la tramitació d’un expedient de caràcter ordinari, s’exposa al públic a les dependències municipals de l’Àrea d’Urbanisme (prèvia cita a vallscm@hostalets.cat) i al web municipal hostalets.cat/urbanisme o en aquest enllaç directe, als efectes que, dins el termini assenyalat, es pugui examinar i formular les al·legacions que s’estimin pertinents, segons l’article 37 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Comparteix