Aprovació definitiva dels pressupostos, plantilla i relació de llocs de treball any 2016

2275

Aprovació definitiva dels pressupostos municipals, plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l’exercici 2016

El Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, en sessió extraordinària de 3 de desembre de 2015, aprovà inicialment el pressupost General per a l’exercici 2016, les bases d’execució així com la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris I personal laboral. Al no haver-se presentat cap reclamació en el termini d’exposició pública queda definitivament aprovat de conformitat amb l’acord adoptat al respecte. De conformitat amb allò que estableix l’article 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el resum per capítols queda com segueix:

També us podeu decarregar el document amb el següent enllaç

anunci aprovació definitiva.pdf

Comparteix