Aprovació inicial de delimitació de les franges de protecció d’incendis forestals

2819

A N U N C I

Anunci de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, sobre l’aprovació inicial del plànol de delimitació de les franges de protecció d’incendis forestals a les zones vulnerables del municipi i edificacions aïllades.

El Ple de l’Ajuntament dels Hostalets va adoptar, entre d’altres, en la sessió extraordinària del dia 25 de febrer de 2016, els següents A C O R D S:

Estudi de delimitació per les franges perimetrals de protecció d’incendis forestals

 

Comparteix