Primer pas per a la revisió cadastral

875

En el Ple del 6 d’octubre es va aprovar per unanimitat sol·licitar la revisió dels valors cadastrals dels béns immobles de naturalesa urbana del nostre municipi a la Direcció General del Cadastre. L’actualització es farà l’any que ve i els valors, que afecten l’IBI, s’aplicarien progressivament al llarg de 10 anys.

L’última revisió va tenir lloc l’any 1987, i segons els experts: «Les revisions cadastrals són necessàries, no per raons recaptatòries sinó per raons d’equitat i justícia tributària». La revisió vigent al nostre municipi és una de les més antigues de l’Estat.

El Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aconsella la revisió cadastral com a màxim cada deu anys, però és l’Ajuntament qui ho ha de sol·licitar a la Direcció General del Cadastre. Malgrat això, i amb la perspectiva d’unes eleccions municipals cada quatre anys i la impopularitat que representa augmentar la pressió fiscal, l’actualització dels valors cadastrals mai no ha estat una prioritat. I més tenint en compte els dubtes raonables que encara hi ha sobre l’actual valor de mercat dels immobles.

Degut a aquesta demora en el temps, hi ha moltes diferencies de valoració en les construccions del nostre municipi. No hi ha equitat entre el que han de pagar els veïns, ja que els valors dels immobles han variat moltíssim en aquest anys.

Per aquestes raons l’Ajuntament en Ple, amb tots els grups municipals que el composen: ERC, Junts per Hostalets i Sumen demanem que l’any vinent es faci aquesta ponència per a l’actualització simultània dels valors cadastrals, amb la finalitat d’homogeneïtzar-los i referenciar-los amb els valors de mercat. Amb les dades actualitzades s’aplicarà un tipus impositiu i se’n calcularà l’impost de béns immobles (IBI).

Els passos a seguir seran els següents: Durant l’any 2022 s’elaborarà la ponència de valors que entraria en vigor l’any 2023. Tot i això, tant les pujades com a la baixades que es puguin produir, s’incorporaran de manera esglaonada al llarg de 10 anys.

La intenció d’aquest Ajuntament és dotar el poble d’una economia «normal» i ajustar
el finançament com el de qualsevol altre municipi. Habitualment aquest impost, en
pobles d’una mida semblant a la nostra, representa un 53% dels ingressos ordinaris,
mentre que als Hostalets amb prou feines és del 16,43%.

Poc a poc, tal i com es va explicar en les xerrades arrel de la campanya per a l’ampliació de l’abocador el passat 21 de març, l’objectiu és adequar les nostres despeses ordinàries als recursos bàsics, principalment tributs, taxes i transferències d’administracions superiors.

Comparteix