Convocatòria, mitjançant concurs oposició, d’una plaça d’administratiu/va

2804

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU D’UN ADMINISTRATIU AMB CARÀCTER INTERÍ EN LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de la present convocatòria la provisió com a funcionari interí, mitjançant el sistema d’accés al torn lliure i a través del procediment de selecció de concurs oposició d’una plaça vacant a la plantilla i relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, pertanyent a l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup de classificació C, subgrup C1. A jornada complerta.

Pots visualitzar o descarregar les bases de la convocatòria a continuació:

Comparteix