Convocatòria de Ple Extraordinari el dilluns, 19 de desembre de 2016

893

Atesa la necessitat de procedir a l’aprovació d`uns assumptes d’interès municipal que no poden demorar-se a la propera sessió plenària amb caràcter ordinari, es convoca sessió del Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb caràcter extraordinari, per al dilluns, dia 19 de desembre de 2016, a les 19:30 hores de la tarda, a celebrar a la Sala de Plens, amb l’ordre del dia que s’adjunta a continuació:

ORDRE DEL DIA: 

 1.- Presa en coneixement de la presa de possessió formulada per la sra. Guadalupe Díaz Rivas, com a càrrec de regidora d’aquest Ajuntament.

2.- Aprovació del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2016.

3.- Aprovació provisional de la modificació de l’article 7è de l’ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici 2017.

4.- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança general reguladora de la tinença d’animals.

5.- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 16 reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats a la via pública per a l’exercici 2017 i següents.

6.-Aprovació definitiva del plànol de delimitació de les franges de protecció d’incendis forestals a les zones vulnerables del municipi i edificacions aïllades.

7.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial del Sector Industrial Mas d’En Pi- Zona D.

8.- Aprovació inicial del pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l`exercici 2017 de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Podeu veure i descarregar el decret de convocatòria a continuació:

Comparteix