Convocatòria de Ple Extraordinari de la Corporació Municipal, dijous, 19 octubre

1026

Convocatòria de sessió del Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb caràcter extraordinari, per al dijous, dia 19 d’octubre de 2017 a les 19.30h, a celebrar a la Sala de Plens.

L’ordre del dia és el següent:

1.- Donar compte informe d’intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors – 2n Trimestre 2017.

2.- Donar compte informe d’intervenció pel compliment d’obligacions contemplades a l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’ordre HAP/2028/2014, de 7 de novembre – Llei orgànica 2/2012 – 2n. Trimestre 2017.

3.- Aprovació del resum numèric del Padró Municipal d`Habitants a 01/01/2017.

4.- Aprovació inicial del  Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) dels Hostalets de Pierola d’acord amb el que disposa l’article 4 del  Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals.

5.- Modificar la disposició transitòria segona, de l’Ordenança general reguladora de la tinença d’animals, ampliant el termini de gratuïtat de l’extracció i anàlisi genètic per tots aquells gossos censats abans del 31 d’agost.

6.- Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació del Pla de Vialitat i Senyalització Urbana aprovat inicialment pel Ple de 23 de març de 2017.

7.- Aprovació concertació operació préstec a llarg termini en el marc del programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona per finançar inversions previstes en el pressupost 2017.

8.- Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 8/2017.

9.- Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l`exercici 2018.

10.- Aprovació de l’adhesió al model del Quadre de Classificació de la Documentació Municipal.

11.- Donació de compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia-Presidència des del núm. 415/2017 al núm. 545/2017.

Podeu consultar i descarregar el decret de convocatòria aquí.

Comparteix