Convocatòria de Ple Municipal el dijous 19 de juliol

1060

Convocatòria de sessió del Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb caràcter ordinari, per al dijous, 19 de juliol de 2018, a les 19.30h del vespre, a celebrar a la Sala de Plens, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.

ORDRE DEL DIA:

Part resolutiva:

1.-  Aprovació de la minuta d’acta de la sessió plenària de 24 de maig de 2018.

2.- Donar compte l’informe d’intervenció per compliment de la llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017

3.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2018 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

4.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 5/2018 de crèdit extraordinari per inversió financerament sostenible.

5.- Aprovació de baixa de drets reconeguts d’exercicis tancats.

6.- Aprovació rectificació inventari municipal general de béns a 31/12/2017.

7.- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1-2018.

8.- Aprovació del resum numèric del Padró Municipal d’Habitants a 1/01/2018.

9.- Cessió a precari durant l’any 2018 l’ús privatiu amb caràcter gratuït dels edificis i instal·lacions municipals.

10.- .- Incrementar la massa salarial de tot el personal laboral i funcionari de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb efectes des de l’1 de gener de 2018.

11.- Aprovació provisional de l’expedient de Modificació Puntual del sector industrial Mas d’en Pi- zona D.

12.- Aprovació provisional de l’expedient de “Modificació del Pla Parcial del sector industrial Mas d’en Pi”.

13.- Aprovar la prestació del servei d’Atenció Integral per a la Gent Gran dels Hostalets de Pierola es realitzarà mitjançant el sistema d’encàrrec a un mitjà propi personificat a l’entitat SUMAR.

Part de seguiment i control:

14.- Donació de compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia-Presidència des del núm. 264/2018 al núm. 404/2018.

15.- Mocions:

15.1.- Moció presentada per Moviment Ciutadà Hostaletenc donant suport al Correllengua 2018

15.2.- Pronunciament del món local davant la realitat del refugi a l’Estat Espanyol.

16.- Assumptes sobrevinguts.

17.- Precs i preguntes

Podeu visualitzar i descarregar la convocatòria a continuació:

Comparteix