Convocatòria Ple Ordinari Municipal dijous, 19 de gener

851

Convocatòria de sessió del Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb caràcter ordinari, per al dijous, dia 19 de gener de 2017, a les 19.30 hores del vespre, a  celebrar a la Sala de Plens, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació:

ORDRE DEL DIA:

Part resolutiva:

1.-  Aprovació de la minuta d’actes de les sessions plenàries de 17 de novembre i 19 de desembre de 2016.

2.- Aprovació inicial de la modificació del Pla de vialitat i senyalització urbana dels Hostalets de Pierola.

3.- Desestimació de les al·legacions presentades i aprovar definitivament el projecte d’obres “Desviament del carrer Esparraguera”.

4.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament dels Hostalets de Pierola en tres àmbits: PAU-1, J-6-1 “Camp de la Serra 2” i Sector IPIER.

Part de seguiment i control:

5.- Donació de compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia-Presidència des del núm. 544/2016 al núm. 663/2016.

6.- Assumptes sobrevinguts.

7.- Precs, preguntes i mocions.

Pots visualitzar i descarregar la convocatòria a continuació:

Comparteix