Convocatòria Ple Ordinari el dijous, 18 de maig a les 19.30h

813

Convocatòria de sessió del Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb caràcter ordinari, per al dijous, dia 18 de maig de 2017, a les 19.30 hores del vespre, a  celebrar a la Sala de Plens, amb l’ordre del dia que es presenta a continuació

Ordre del dia:

Part resolutiva:

1.-  Aprovació de la minuta d’acta de les sessió plenària de 23 de març de 2017.

2.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 3/2017.

3.- Aprovació de la desestimació de l’actualització del coeficient dels valors cadastrals que la Direcció General del Cadastre proposa per incorporar al projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al municipi dels Hostalets de Pierola.

4.- Aprovació del nomenament de representants de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola a la Junta General i Consell Tècnic Assessor de l’empresa pública SUMAR, Empresa d’Acció Social. SL.

5.-  Donar compte informe d’intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors –  1er.  trimestre  2017.

6.- Donar compte informe d’intervenció pel compliment d’obligacions contemplades a l’ordre HAP/2105/2012,  d’1 d’octubre, modificada per l’ordre HAP/20282014, de 7 de novembre –  llei orgànica 2/2012 – 1er. trimestre 2017

7.- Aprovació del Compte General del Pressupost de l’exercici 2015.

8.- Moció a favor del Consell de la Gent Gran de l’Anoia

Part de seguiment i control:

9.- Donació de compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia-Presidència des del núm. 154/2017 al núm. 274/2017.

10.- Assumptes sobrevinguts.

11.- Precs, preguntes i mocions.

Comparteix