Convocatòria de Ple Ordinari el dijous, 21 de setembre a les 19.30h

872

Convocatòria del Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb caràcter ordinari, pel dijous, 21 de setembre a les 19.30h a la Sala de plens. 

Ordre del dia:

Part resolutiva:

1.-  Aprovació de la minuta d’actes de les sessions plenàries de 27 de juliol de 2017.

2.- Donar compte informe d’intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors – 2n Trimestre 2017.

3.- Donar compte informe d’intervenció pel compliment d’obligacions contemplades a l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’ordre HAP/2028/2014, de 7 de novembre – Llei orgànica 2/2012 – 2n. Trimestre 2017.

4.- Aprovació del resum numèric del Padró Municipal d`Habitants a 01/01/2017.

5.- Aprovació inicial del  Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) dels Hostalets de Pierola d’acord amb el que disposa l’article 4 del  Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals.

6.- Modificació de l’ordenança fiscal número 16 reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats a la via pública.

7.- Modificar la disposició transitòria segona, de l’Ordenança general reguladora de la tinença d’animals, ampliant el termini de gratuïtat de l’extracció i anàlisi genètic per tots aquells gossos censats abans del 31 d’agost.

8.- Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació del Pla de Vialitat i Senyalització Urbana aprovat inicialment pel Ple de 23 de març de 2017.

9.- Aprovació concertació operació préstec a llarg termini en el marc del programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona per finançar inversions previstes en el pressupost 2017 .

Part de seguiment i control:

10.- Donació de compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia-Presidència des del núm. 415/2017 al núm. 496/2017.

11.- Assumptes sobrevinguts.

12.- Precs, preguntes i mocions.

Podeu visualitzar i descarregar el decret de convocatòria a continuació:

Comparteix