Convocatòria de Ple Ordinari el dijous 24 de maig

905

Convocatòria de sessió del Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb caràcter ordinari, per al dijous, 24 de maig de 2018, a les 19.30h del vespre, a celebrar a la Sala de Plens, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.

ORDRE DEL DIA

Part resolutiva:

1.-  Aprovació de la minuta d’actes de les sessions plenàries de 22 de març i 3 de maig de 2018.

2.- Donar compte informe d’intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors –  1er  trimestre  2018.

3.- Donar compte informe d’intervenció pel compliment d’obligacions contemplades a l’ordre HAP/2105/2012,  d’1 d’octubre-  llei orgànica 2/2012 – 1er trimestre  2018.

Part de seguiment i control:

4.- Donació de compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia-Presidència des del núm. 151/2018 al núm. 263/2018.

5.- Assumptes sobrevinguts.

6.- Precs, preguntes i mocions.

A continuació podeu llegir i descarregar el decret de convocatòria:

Comparteix