Convocatòria de Ple Ordinari el proper dijous, 22 de març

1081

Convocatòria de sessió del Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb caràcter ordinari, per al dijous, dia 22 de març de 2018, a les 19.30 hores del vespre, a  celebrar a la Sala de Plens, amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia:

Part resolutiva:

1.-  Aprovació de la minuta d’actes de les sessions plenàries de 25 de gener i 9 de març de 2018.

2.- Aprovació inicial modificació del Pla parcial del sector industrial Mas d’En Pi.

3.- Aprovació del Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per aquest Ajuntament, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2017.

4.- Aprovació del Compte de la Gestió Recaptatòria realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2017 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe.

5.- Aprovació de les Festes Locals per a l’any 2019.

6.- Elecció del Jutge de Pau Titular i el Jutge de Pau suplent.

7.- Donar compte informe d’intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors –  4rt.  trimestre  2017.

8.- Donar compte informe d’intervenció pel compliment d’obligacions contemplades a l’ordre HAP/2105/2012,  d’1 d’octubre-  llei orgànica 2/2012 – 4rt.  trimestre  2017.

9.- Donar compte al ple de la corporació de l’informe  de la intervenció i de la tresoreria municipal sobre el compliment dels terminis establerts en la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra morositat en les operacions comercials corresponent al 4rt. trimestre de l’exercici 2017.

10.- Moció per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.

Part de seguiment i control:

11.- Donació de compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia-Presidència des del núm. 714/2017 al núm. 722/2017 i del núm. 1/2018 al núm. al núm. 150/2018.

12.- Assumptes sobrevinguts.

13.- Precs, preguntes i mocions.

Pots visualitzar i descarregar la convocatòria a continuació:

Comparteix