Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària

Des de la regidoria d’Acció Social s’inicia una acció essencial per fer més accessibles els serveis socials a totes les veïnes i veïns del nostre poble.

Entenem que en diverses etapes de la vida, cadascun de nosaltres pot requerir l’assistència dels serveis socials, ja sigui per motius econòmics, de salut, dependència o altres circumstàncies imprevistes. Aquestes necessitats no han de ser vistes com a excepcionals, sinó més aviat com a part integrada i natural de la nostra comunitat, que es preocupa i s’ajuda recíprocament.

Mitjançant aquesta iniciativa, volem fer més comprensibles i accessibles els serveis socials per a tots els membres de la nostra comunitat. L’objectiu és trencar amb els estigmes i prejudicis que sovint envolten aquests serveis, creant un ambient de comprensió i solidaritat. Cada persona mereix ser atesa i recolzada, independentment de la seva situació personal o de les seves circumstàncies.

Els serveis socials estan dissenyats per oferir suport en diverses etapes de la vida i per a diferents situacions. Per exemple, poden ser fonamentals per a la infància, assegurant que els nostres joves tinguin accés a oportunitats i recursos necessaris per al seu creixement i desenvolupament. Això pot incloure suport educatiu, activitats extraescolars i orientació social.

A més, els serveis socials també són essencials per a la gent gran, oferint serveis d’acompanyament, assistència domiciliària i programes de lleure adaptats a les seves necessitats. Això garanteix que les persones grans puguin mantenir la seva dignitat i qualitat de vida.

En un municipi com el nostre, amb moltes urbanitzacions i una població amb una mitjana d’edat elevada, és crucial fomentar el treball comunitari. Això inclou la tramitació de la dependència per assegurar que aquells que necessiten suport per cuidar-se rebin l’atenció adequada. A més, implica respondre a qualsevol necessitat que pugui sorgir, ja sigui relacionada amb la salut, el benestar i l’acompanyament emocional o les dificultats socials. Tot això és possible gràcies a una xarxa de suport comunitari fortament cohesionada, que treballa per assegurar que ningú quedi enrere.

L’atenció social primària és el punt d’accés més immediat al sistema català de serveis socials, i el més proper a les persones i al seu àmbit familiar i social.

Aquests serveis es presten mitjançant equips interdisciplinaris, anomenats EBASP (Equips Bàsics d’Atenció Social i Primària), formats, com a mínim, per un/a Treballador/a Social i un/a Educador/a Social.

Els Serveis Socials d’atenció primària són gestionats pels ens locals. Els municipis de més de 20.000 habitants tenen l’obligació de gestionar-los directament. Els de menys, també poden fer-ho, i, sinó, n’és responsable el Consell Comarcal.

Els serveis socials d’atenció primària aborden totes les demandes i necessitats socials dels ciutadans, des de qüestions econòmiques fins a l’atenció a persones dependents, addiccions, suport als infants i lluita contra la violència de gènere, entre altres. Els professionals realitzen un diagnòstic meticulós i elaboren un pla d’actuació, utilitzant tots els recursos disponibles per respondre adequadament a les necessitats de la comunitat.

Els serveis d’atenció primària ofereixen:

 • Informació  sobre els drets i recursos existents per solucionar les necessitats  de les persones i de les famílies .
 • Orientació i gestió dels recursos existents, per exemple els informes socials per al Certificat d’arrelament social
 • Gestió de les prestacions públiques municipals i de la Generalitat (beques escolars, Programa d’ajuts de suport econòmic a les persones grans amb dependència etc.) i altres recursos.
 • Atenció a persones que no tenen domicili (persones sense sostre i indigents). En algunes poblacions compten amb albergs d’acollida de caràcter temporal per a persones de pas. Aquests equipaments solen incloure servei d’allotjament i de menjador durant alguns dies. Així mateix, ofereixen programes de reinserció i de promoció social per a aquestes persones. A la comarca de l’Anoia no comptem amb el recurs d’alberg ni de menjador social.
 • Col·laboració en una acció preventiva, en la detecció de situacions de risc social. Per exemple a l’hora de detectar problemes o mancances en l’atenció d’infants, de gent gran o de persones amb discapacitat.
 • Participació i col·laboració en els processos de reinserció i d’integració social comunitària. Per exemple, participen dels programes per prevenir i disminuir l’absentisme escolar o dels programes d’orientació i inserció laboral.
 • Els serveis socials d’atenció primària deriven als serveis d’atenció especialitzada i es coordinen amb altres institucions i entitats, per exemple amb les escoles, amb els centres oberts per a infants i joves o amb els centres de salut.
 • Gestionen el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) , que consisteix a donar suport, a la pròpia llar, a persones i famílies amb manca d’autonomia (discapacitat, malaltia o convalescència, problemes sociofamiliars, etc.) tant pel que fa a la realització de les tasques relacionades amb l’atenció personal, com en les d’ordre i d’organització de la llar.
 • També donen suport a accions de tipus cultural, social i cívic que fomentin el desenvolupament del teixit associatiu als barris, nuclis, urbanitzacions, etc.
 • Col·laboració amb el servei d‘orientació laboral per a persones amb dificultats d’inserció de l’ajuntament, on l’orientadora acompanya, dona suport i assessora en el procés de recerca de feina. Ofereix tots els recursos tant materials (espai amb ordinadors), com tècnics (informació de les ofertes laborals vigents del mercat de treball, acompanyament durant el procés de recerca, ajuda en el disseny del CV i altres tràmits relacionats, i suport i treball de les habilitats personals per fer front a aquest procés).

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA DELS HOSTALETS DE PIEROLA

Els Serveis Socials bàsics d’Hostalets de Pierola estan formats per dues treballadores socials i una educadora Social i una auxiliar administrativa. Estan al municipi els dilluns, dimarts i divendres cada setmana.

Acollida: La porta d’accés als Serveis Socials Bàsics.

La persona responsable de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) és la porta d’entrada essencial als serveis socials, exercint un paper fonamental en diverses àrees:

 • És la primera persona amb qui les veïnes i veïns interactuen, proporcionant un primer punt de contacte clau per a les seves necessitats i consultes.
 • Crea o modificar la fitxa de la persona que fa la consulta.
 • Aborda els dubtes, consultes o necessitats que la persona pugui tenir, oferint una resposta precisa i detallada per resoldre els seus interrogants i ajudar-los a trobar la millor solució.
 • Proporcionar informació, orientació i assessorament segons les necessitats de l’usuari, dirigint-lo al professional adequat i coordinant les cites necessàries.
 • Demostrar empatia i comprensió cap a la persona, escoltant les seves preocupacions i necessitats per oferir una orientació precisa.
 • Iniciar el tràmit de la gestió d’expedients de serveis socials.
 • Processar sol·licituds de reconeixement de dependència i discapacitat, facilitant l’accés als serveis i recursos pertinents.

Les Funcions de les Treballadores Socials són:

 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió a partir del treball individualitzat i familiar.
 • Recepció i anàlisi de les demandes en l’atenció directa a l’usuari o llurs famílies.
 • Informació, orientació i assessorament de les prestacions i recursos socials existents per atendre les problemàtiques individuals i familiars concretes.
 • Aplicació i avaluació del tractament de suport individual o familiar a processos d’integració social i laboral, als tractaments mèdics i psicològics, a l’educació i escolarització dels fills, a les relacions familiars i personals, etc., d’acord amb la prèvia elaboració del pla de treball amb l’equip.
 • Tramitació i seguiment, segons la normativa vigent de les prestacions individuals i/o familiars a què té dret l’usuari.
 • Tramitació de propostes de derivació a serveis d’atenció especialitzada, d’acord amb els altres membres de l’equip, així com el seu seguiment – quan es consideri oportú- i el posterior suport als processos d’incorporació social.

Les funcions de l’Educadora Social són:

 • Detecció i prevenció de situacions de risc o d’exclusió social dels usuaris i les seves famílies, bàsicament des de la intervenció en el medi obert.
 • Recepció i anàlisi de les demandes, des del medi obert i a través d’entitats, institucions i altres serveis, de persones i famílies en situació de risc i/o dificultat social.
 • Elaboració, seguiment i avaluació del pla de treball educatiu individual i, si escau, en coordinació amb altres professionals o serveis del primer nivell.
 • Informació, orientació i assessorament a l’individu i a la seva família, de les prestacions i els recursos socials del territori que poden facilitar la intervenció educativa.
 • Aplicació i posterior avaluació del tractament de suport per tal de reforçar el component educatiu de la intervenció en qualsevol edat de l’usuari, bàsicament amb persones que tenen especials dificultats en el seu procés de socialització
 • Tramitació i seguiment de les prestacions individuals, segons la normativa vigent, d’acord amb els programes en què calgui suport en els processos de desenvolupament de les capacitats personals, tot possibilitant la seva inserció social en el medi.
 • Tramitació de propostes de derivació als serveis d’atenció especialitzada, d’acord amb la resta de membres de l’equip, així com el seu seguiment.

Mitjançant l’atenció social primària, gestionada amb dedicació i empatia pels equips interdisciplinaris, els Serveis Socials dels Hostalets de Pierola ofereixen una àmplia gamma de serveis per al benestar de les persones de la nostra comunitat.

Des de la informació, l’assessorament i l’acompanyament, fins a l’assistència domiciliària i la tramitació de prestacions, estem aquí per acompanyar-vos en tot moment de les vostres vides. Aquest compromís reflecteix la força de la nostra comunitat i la nostra voluntat de crear un entorn de suport mutu i solidaritat.

Us convidem a veure els serveis socials com un recurs necessari que vetlla pel vostre benestar i que està sempre disposat a ajudar-vos en tot el que necessiteu.

Dades de contacte:
De dilluns a divendres a les oficines municipals de la plaça Cal Figueres
(horari habitual de l’Ajuntament)
Dimecres de 9 a 13 h a l’Oficina d’Atenció a Can Fosalba.
Per correu electrònic: oac@hostalets.cat
Telèfon: 93 771 21 12