Exposició pública de la modificació de les ordenances fiscals

1023

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA, EMÈS PER L’AJUNTAMENT, DELS ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS

En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 18 d’octubre de 2018 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords següents:

Comparteix