Obres d’un gasoducte al municipi

723

S’inicien les obres del gasoducte de biometà que connectarà el Dipòsit de Can Mata amb la xarxa de gas natural a Can Mas, al terme de Piera que implica tres empreses i un recorregut que afecta 7 quilòmetres del terme dels Hostalets de Pierola amb la implicació de tres empreses i una inversió de més de 5 milions d’euros.

Un projecte privat entre tres empreses, Prezero (l’empresa que explota el Dipòsit de Can Mata); Nedgia (l’empresa distribuïdora de gas natural del Grupo Naturgy) i Waga Energy, una companyia francesa especialitzada en valoritzar el biogàs transformant-lo biometà, inicia la construcció d’un gasoducte soterrat d’uns 7 quilòmetres entre Can Mata (Els Hostalets de Pierola) i Can Mas (Piera).

Aquestes obres s’emmarquen dins d’un projecte de desenvolupament d’una planta d’upgrading ubicada a l’interior de les instal·lacions del Dipòsit Controlat de Can Mata coneguda amb el nom de Wagabox. La nova planta permetrà valoritzar tot el biogàs captat al dipòsit, injectant anualment 70.000 MWh de biometà a la xarxa, cosa que suposarà un estalvi de 17.000 tones de CO2 l’any. Es una instal·lació clau per donar resposta a la crisi climàtica i avançar cap un futur més sostenible.

La part del projecte que transcorre pel terme hostaletenc és de 4,54 quilòmetres i està separat en dos per la naturalesa urbanística del sòl per on discorre. La major part del traçat (3.971,70 metres) s’executarà en sòl no urbanitzable (traçat vermell del plànol) mentre que una part més petita (575,8 metres) serà en sòl urbà (traçat en blau).

Traçat
Tant en un tipus de sòl com en l’altre, la canonada prevista serà d’acer, amb un diàmetre de 152,4 mm i amb parets de 3,6 mm de gruix. Al llarg del traçat de la conducció s’instal·laran quatre vàlvules de seccionament.

El gasoducte té el seu origen al terme municipal dels Hostalets de Pierola, concretament al mòdul d’injecció subàmbit clau D, dins del Dipòsit de Can Mata que, al mateix temps, està connectat amb la planta de tractament de biogàs. Sortint del Dipòsit, la canonada travessa la riera de Claret i discorre pel camí carener, de titularitat municipal, que uneix Can Mata de la Garriga amb el nucli urbà, al llarg d’un paratge conegut com la Serra de la Font de l’Ocata.

A les immediacions del polígon industrial del Camp de la Serra abandona el camí i entra al sòl urbà industrial per on creuarà a través del carrer Ciència i el carrer Tècnica.

Vorejant l’empresa Autorec, pel sud, travessa el torrent del Salt del Sena, la finca particular de la Caseta de l’Hort fins a trobar el camí carener de Can Pujades, també municipal, i partió entre els termes dels Hostalets de Pierola i Piera.

Abans d’arribar de nou al sòl urbà consolidat, uns 300 metres abans, la canonada fa un gir en direcció al terme municipal de Piera i, a través de la finca particular de Can Vidal, arriba fins a la urbanització de Can Mas, on el gasoducte quedarà connectat amb la xarxa general de Gas Natural.

Profunditat
En tot el seu recorregut, el gasoducte estarà soterrat. En els trams on discorre en condicions normals, la profunditat mínima que es contempla en el projecte per a la col·locació de la canonada és d’1 metre de profunditat, superior al mínim establert per normativa. A l’hora de creuar rieres i torrents, la canonada disposarà d’una profunditat mínima d’enterrament sempre major que el poder de soscavació del corrent d’aigua.

Restitució
Un cop finalitzat el projecte executiu, es preveu restituir els terrenys de forma que quedin en el mateix estat que tenia abans de l’inici de les obres. L’actuació per fer-ho possible consistirà bàsicament en rompre o llaurar el sòl piconat pel pas de màquines; restablir els drenatges i canals d’acord amb les instruccions dels propietaris o responsables. Restablir en la seva forma original els accessos i tanques, fossats, talussos, murs, sistemes de regadiu, etc.; reposar la capa de terra vegetal en el lloc on n’hi havia abans de començar els treballs i la restitució de paviments, voreres o vorades en el cas dels vials de sòls urbans afectats.

En el cas d’actuacions a les riberes de rierols i torrents, aquestes seran restaurades i protegides per a prevenir erosions, assegurant-se que queden degudament consolidades.

Valoració econòmica
El  Preu d’Execució Material (PEM) d’aquest projecte és de 5.280.270,47€ que es desglossen entre els 599.248,88€ del tram que discorre en sòl no urbanitzable, dels 79.534,71 € del que ho fa en sòl urbà, 53.302,41€ de la xarxa subterrània de mitja tensió i centre de seccionament, 125.467,89€ referents a la xarxa subterrània de mitja tensió i centre de transformació, 18.282,86€ en relació a la xarxa subterrània de baixa tensió, 4.230.000€ a la Wagabox (maquinària per a la producció de biometà) i 174.433,72€ necessaris per a la construcció de la plataforma que acull la Wagabox.

En concepte d’Impostos (ICIO) i taxes administratives, l’Ajuntament recaptarà 229.691,75€. Arran d’aquest projecte, l’Ajuntament i les empreses implicades estan negociant acords en matèria energètica per tal de trobar una fórmula que incideixi en l’estalvi energètic municipal.

 

Comparteix