Termini de pagaments a proveïdors

Descripció

D’acord amb Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola compleix amb la normativa i, tal com es pot comprovar en la documentació adjunta, actualment els pagaments des d’aquesta administració local és inferior a 30 dies a partir del moment que es registra la factura, d’acord amb els càlculs establerts en el decret esmentat.

ANY 2023
Pagament proveïdors 3rT2023
Pagament proveïdors 2nT2023
Pagament proveïdors 1rT2023

ANY 2022
Pagament proveïdors 4tT2022
Pagament proveïdors 3rT2022
Pagament proveïdors 2nT2022
Pagament proveïdors 1rT2022

ANY 2021
Pagament proveïdors 4tT2021
Pagament proveïdors 3rT2021
Pagament proveïdors 2nT2021
Pagament proveïdors 1rT2021

ANY 2020
Pagament proveïdors 4tT2020
Pagament proveïdors 3rT2020
Pagament proveïdors 2nT2020
Pagament proveïdors 1rT2020