Indicacions per a professionals de la construcció

889
L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola recomana suspendre qualsevol activitat que no sigui urgent i fa una crida a la responsabilitat sobre aquelles empreses i professionals de la construcció que ofereixin servei per tal que extremin les mesures de protecció i seguretat. Cal tenir en compte també que, en la situació actual, les condicions poden canviar en qualsevol moment.
.
Davant algunes consultes d’empresaris i particulars de l’àmbit de la construcció, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola a través del departament d’Urbanisme comunica que, seguint les directrius del Reial Decret que estableix l’estat d’alarma, no s’ha ordenat, per ara, la paralització de les obres de construcció. Per tant, la decisió de mantenir obertes o no les obres que es trobin en curs correspon als promotors/constructors o als contractistes de cada una de les obres i que la garantia de la seguretat i salut dels treballadors és una qüestió de prevenció de riscos laborals que correspon a cadascuna de les empreses.
.
En la situació actual, els contractistes que no paralitzin les obres han d’adoptar les següents mesures:

  • Garantir la distància mínima de seguretat entre treballadors i personal d’1m.
  • Evitar aglomeracions o agrupacions dels treballadors que suposin un contacte entre ells, tant en l’obra com en qualsevol dependència o instal·lació d’aquesta.
  • Establir els protocols de protecció dels treballadors i personal de l’obra, i els controls de mesura de la temperatura personal a l’entrada de l’obra.
  • En el cas que es constati qualsevol indici que algun treballador o personal de l’obra presenta símptomes de la malaltia o de contacte amb algú encomanat, s’haurà de seguir estrictament el protocol sanitari establert, paralitzant immediatament l’obra, comunicant-ho a tots els contractistes, subcontractistes, autònoms i a la direcció facultativa que hagin pogut estar a l’obra durant els últims quinze dies.

Els contractistes adaptaran o ampliaran el pla de seguretat i salut, incorporant els canvis organitzatius i de qualsevol altre tipus, per fer efectives aquestes mesures i qualsevol altres que calgui implantar en les obres. En cas que el contractista no paralitzi l’obra, el coordinador de seguretat i salut o qualsevol altra persona integrada en la direcció facultativa de l’obra que detecti qualsevol incompliment de les anteriors mesures haurà de:

  • Advertir de l’incompliment al contractista, deixant-ne constància en el Llibre d’Incidències.
  • En el cas que es reiteri l’incompliment es farà constar en el Llibre d’Incidències la reiteració i es comunicarà a la Inspecció de Treball.
  • Si l’incompliment de les mesures suposa un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, s’ordenarà la paralització total o parcial de l’obra i es comunicarà als contractistes, subcontractistes i a la Inspecció de Treball.
Per tant, en aquelles obres autoritzades per l’Ajuntament, sigui amb llicència o en règim de comunicació prèvia i amb direcció facultativa, serà aquesta qui haurà de vetllar pel compliment de totes les mesures de seguretat indicades (inclòs el compliment de les mesures de seguretat per desplaçar-se al lloc de treball, distàncies mínimes, etc,…).

La resta d’obres (sense direcció facultativa) en règim de comunicació prèvia, com inclouen la declaració responsable del titular, es duran a terme sota la seva responsabilitat de complir amb les mesures de seguretat genèriques que s’han adoptat respecte el Covid-19.

Finalment, cal recordar que els treballadors, d’acord amb l’article 21.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals, tenen el dret d’abandonar el lloc de treball si consideren que l’activitat comporta un risc greu per a la seva vida o per a la seva salut. Igualment tenen el mateix dret, de conformitat amb l’article 8.7 de la Llei del treballador autònom, els treballadors autònoms i la direcció facultativa i el coordinador de seguretat i salut de les obres, en el cas que siguin liberals.
.
Malgrat el que marca la normativa, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, per sentit comú i per sentit de la responsabilitat, fa una crida a tots els professionals de l’àmbit a extremar precaucions i, en la mesura del possible, a evitar tota mena d’actuacions, obres i intervencions que no vagin encaminades a evitar la propagació del virus.
Comparteix