Llicència per a moviment de terres

1553

Seguint els tràmits reglamentaris i tal com estableix la normativa vigent, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha atorgat la llicència de moviment de terres a l’empresa Cespa en concepte de millora de la finca agrícola per al conreu de vinya situada al polígon 8 parcel·la 12 segons, la resolució del passat 21 de febrer. 

Atorgada la llicència de moviment de terres a la zona de la Serra de l’Ocata, finca del polígon 8 parcel·la 12, segons l’Ordenança Reguladora de les llicències urbanístiques de moviment de terres. L’objecte de la llicència és la millora de les característiques del terreny original per afavorir l’activitat agrícola de la finca situada en clau 9 (sòl rural) i compleix tots els condicionants dels informes sectorials així com les previsions de l’article 10 de l’Ordenança Reguladora de les llicències urbanístiques de moviment de terres:

  • Compliment dels objectius agraris que es persegueixen amb la millora com a finalitat agrícola.
  • Retirada de la terra vegetal abans del inici de les obres, que serà apilada en condicions adequades, i serà restablerta en finalitzar les obres.
  • La vigència de la llicència serà d’un any improrrogable, i quedarà exhaurida finalitzat aquest termini.
  • En acabar les obres, caldrà aportar el certificat final d’obres acreditatiu de la seva execució segons projecte aprovat, i en cas d’existir alteracions, la justificació del seu compliment d’acord al planejament urbanístic i a l’Ordenança reguladora de moviments de terres.
  • Al compliment dels condicionants dels informes sectorials.

 

Comparteix