Llicència recreativa Casal

761

Edicte informació pública sol·licitud llicència recreativa

En compliment d’allò que disposa l’art. 22 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, s’obre període d’informació pública de l’expedient 2017ACT09 que es tramita a instància de CASAL CATALÀ per la llicència d’establiment obert al públic, destinat a espectacles teatrals, d’aforament mitjà (300 p) a l’edifici anomenat Casal Català, ubicat al carrer Isidre Vallès núm. 30.

Durant el termini de vint dies a comptar des de la darrera publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web municipal www.elshostaletsdepierola.cat, l’expedient restarà a disposició del públic a l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient, perquè es pugui consultar i formular les al·legacions que es considerin oportunes.

Comparteix