Modificació NNSS Mas d’en Pi (accessos)

541

Modificació de les Normes Subsidiàries de planejament dels accessos a la zona del pla parcial Mas d’en Pi consistent en ajustar la qualificació dels sòls afectats fora de l’àmbit del Pla Parcial del sector Mas d’en Pi a les noves determinacions plantejades per l’autorització d’obres de la nova rotonda d’accés al polígon.

Comparteix