Oberta convocatòria pel Pla d’Ocupació Local 2019

5003

El Pla d’Ocupació, amb un finançament compartit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, contempla l’oferta de 14 llocs de treball, en dos torns, durant l’any 2019.

El Pla d’Ocupació 2019 estarà finançat per la Diputació de Barcelona amb una aportació aproximada de 16.500€ i pel propi Ajuntament dels Hostalets de Pierola amb uns 88.500€. En total es destinen 105.000€

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola obre la convocatòria per a la selecció de 14 llocs de treball en diferents àmbits laborals del consistori. Les ofertes publicades són les següents: operari de neteja, oficial de segona de paleta/lampista, peó d’obres públiques i auxiliar d’administració.

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits següents:

  • Estar inscrit al SOC i al Servei d’Ocupació Local Agafa’t o Laborateca del Consell Comarcal, un mes abans de la data de publicació de cada oferta al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i trobar-se en situació de desocupació o atur a l’hora de l’inici de cadascun dels torns previstos, excepte les persones que estiguin prestant serveis en l’actual pla d’ocupació, però fins a un màxim de 18 mesos seguits en un període de tres anys.
  • Tenir els requisits específics del lloc de treball pel qual s’opta.
  • No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
  • No estar inhabilitat per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
  • Assistir -si s’escau- a la formació especifica en matèria de seguretat i salut laboral que en cada cas sigui exigible al lloc de treball.

Les persones interessades en participar en la convocatòria presentaran sol·licitud conforme al model que es facilitarà al registre de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i també dijous de 17.00 a 19.00 hores. El termini de presentació de sol·licituds és del 3 de desembre al 14 de desembre de 2018, ambdós inclosos.

Edicte:

Bases reguladores del procés per cobrir els llocs de treball del Pla d’Ocupació Local dels Hostalets de Pierola:

Comparteix