Obertes inscripcions al 2n torn del Pla d’Ocupació Municipal 2017

1778

El Pla d’Ocupació, amb un cofinançament entre Diputació de Barcelona i Ajuntament dels Hostalets de Pierola, contempla l’oferta de 8 llocs de treball en aquest 2n torn.

El Pla d’Ocupació 2017 estarà finançat per la Diputació de Barcelona amb una aportació aproximada de 42.000€ i pel propi Ajuntament dels Hostalets de Pierola amb uns 80.000€.

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola obre la convocatòria per a la selecció de 8 llocs de treball en diferents àmbits laborals del consistori. Les ofertes publicades són les següents: oficial de primera i segona de paleta, peó d’obres públiques, conductor amb carnet C i auxiliar d’administració.

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits següents:

  • Estar inscrit al SOC i al Servei d’Ocupació Local Agafa’t o Laboroteca del Consell Comarcal, un mes abans de la data de publicació de cada oferta al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i trobar-se en situació legal de desocupació en els termes previstos a l’article 208 del RDL 1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de Seguretat Social.
  • Tenir els requisits específics del lloc de treball pel qual s’opta.
  • No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
  • No estar inhabilitat/da per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
  • Assistir – si escau – a la formació especifica en matèria de seguretat i salut laboral que en cada cas sigui exigible al lloc de treball.
  • Nomes es podrà optar en la sol·licitud, a un màxim de dues opcions de lloc de treball.
  • Que no tingui cap deute pendent amb el conjunt d’aquesta l’administració local que no es trobi degudament ajornat o fraccionat amb el seu acord corresponent.

Les persones interessades en participar en la convocatòria presentaran sol·licitud conforme al model que es facilitarà al registre de l’Ajuntament o a la pàgina web municipal:

  • Del 9 al 20 de juny de 2017, pels contractes de treball previstos per al segon torn.

Sol·licitud Pla d’Ocupació Local 2017 2n torn

Bases reguladores del procés per cobrir els llocs de treball del Pla d’Ocupació Local dels Hostalets de Pierola:

 

 

Comparteix