Plaça Cap de brigada municipal (Acta constitució tribunal)

1768

Publicació de l’acta de constitució del tribunal i la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a la provisió d’una (1) plaça d’encarregat de la Brigada municipal, Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Publicat el 16 d’abril

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha aprovat les bases específiques i convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la provisió d’una plaça vacant d’encarregat de la Brigada municipal pel sistema de concurs, mitjançant torn restringit de promoció interna.

Procés selectiu d’una (1) plaça de Cap de la Brigada Municipal
Accés: Personal laboral fix
Torn: Promoció interna
Període de presentació d’instàncies: Del 17 d’abril al 17 de maig de 2019.

Taxa per drets d’examen: 30,00 €. Import bonificat de 15 € per a membres de famílies nombroses o monoparentals.

Consulteu la documentació a continuació:

Comparteix