Plaça Operari de brigada (Acta)

2679

Procés selectiu d’una (1) plaça d’operari de la Brigada Municipal i constitució d’una borsa de treball. Accés: Personal laboral temporal.

 

Publicat el 27 de novembre

Aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos, tribunal i convocatòria de la data de realització del procés selectiu d’una plaça d’operari de la Brigada municipal.

 

Publicat el 26 d’octubre

Llista d’admesos provisional

 

Publicat el 30 agost

Període de presentació d’instàncies: Del 2 al 30 de setembre de 2019 (ambdós inclosos).

Taxa per drets d’examen: 30,00 €. Import bonificat de 15 € per a membres de famílies nombroses o monoparentals.

 

Publicat el 20 d’agost

Aprovades les bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la provisió d’una (1) d’una plaça d’operari de la Brigada Municipal, torn lliure i grup de titulació C2 de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, pel sistema de concurs-oposició, mitjancant torn lliure i constitució d’una borsa de treball.

Comparteix