Convocatòria de Ple Ordinari de l’Ajuntament el dijous, 23 de novembre

866

Convocatòria de sessió del Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb caràcter ordinari, pel dijous, 23 de novembre de 2017, a les 19.30h del vespre, a celebrar a la Sala de Plens de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Ordre del dia:

Part resolutiva:

1.-  Aprovació de la minuta d’actes de les sessions plenàries de 2, 19, 19 i 24 d’octubre de 2017.

2.- Sorteig de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017.

3.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 582/2017, de data 6 de novembre de 2017, en referència a les noves atribucions de l’Alcaldia en els regidors/es.

4.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors – 3r. Trimestre 2017.

5.- Donar compte informe d’intervenció pel compliment d’obligacions contemplades a l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre – Llei orgànica 2/2012 – 3r. Trimestre 2017.

6.- Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació  del cost  efectiu dels serveis corresponent a l’exercici 2016, d’acord amb els  formularis de subministrament d’informació al ministeri d’hisenda i administracions públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2075/2014

7.- Ratificar el Decret d’Alcaldia d’aprovar presentar un requeriment previ al recurs contenciós administratiu contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme relatiu a l’expedient número 2010/042417/N/, de modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament (MPNNSS) en els àmbits PAU-1, J-6-1, “Camp de la Serra 2” i sector K-7 “IPIER”, d’Els Hostalets de Pierola.

Part de seguiment i control:

8.- Donació de compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia-Presidència des del núm. 546/2017 al núm. 629/2017.

9.- Assumptes sobrevinguts.

10.- Precs, preguntes i mocions.

Podeu visualitzar i descarregar la convocatòria a continuació:

Comparteix