Ple Ordinari Ajuntament Hostalets de Pierola el dijous, 25 de gener

1290

De conformitat amb allò establert a l`article 229 del Reglament d`Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s`ha convocat l`Ajuntament en Ple en sessió ordinària a la Casa Consistorial dijous, dia 25 de gener de 2018, a les 19:30 hores de la tarda, sota el següent ordre del dia:

Comparteix