Ple Ordinari de la Corporació Municipal dels Hostalets de Pierola

893

Es convoca Ple Ordinari de l’Ajuntament  dels Hostalets de Pierola el proper dijous, 22 de setembre a les 19.30h a la Sala de Plens amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

Part resolutiva:

1.-  Aprovació de la minuta d’actes de les sessions plenàries de 28 de juliol i 30 d’agost de 2016.

2.- Donar compte informe d’intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors –  2n.  trimestre  2016.

3.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 357/2016, de data 21 de juliol de 2016, en referència a l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2015.

4.- Donar compte de l’informe d’intervenció municipal del compliment de la llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera sobre la liquidació del pressupost del 2015.

5.- Moció sobre els comptadors telegestionables.

Part de seguiment i control:

6.- Donació de compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia-Presidència des del núm. 356/2016 al núm. 439/2016.

7.- Assumptes sobrevinguts.

8.- Precs, preguntes i mocions.

Podeu descarregar la resolució aquí.

Podeu llegir la resolució a continuació:

 

Comparteix