Acta del tribunal qualificador de la selecció per cobrir una plaça d’auxiliar de vigilant de policia local

2109

PLAÇA: 1 PLAÇA D’AUXILIAR VIGILANT DE POLICIA LOCAL

 DATA PUBLICACIÓ BAN  BASES I CONVOCATÒRIA:  24-03-2016

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA SELECCIÓ PER  COBRIR  UNA PLAÇA D’AUXILIAR VIGILANT DE POLICIA LOCAL, AMB CARÀCTER INTERÍ, AMB RESERVA DE PLAÇA, PER SUPLÈNCIA DURANT EL PERÍODE BAIXA MÈDICA

Als Hostalets de Pierola, 12 d’abril de 2016, essent les 9,00- hores, es reuneixen a la  sala de Juntes de l’Ajuntament, els components del Tribunal qualificador de l’esmentada plaça per tal de realitzar una fase d’oposició, una fase de concurs, entrevistar els candidats i posterior proposta a l’òrgan competent per cobrir-la.

Hi assisteixen:

Sra.  M. Alba Arrufat Vilaginés, secretària-interventora d’aquest Ajuntament actuant com a Presidenta del tribunal qualificador.

Sr. Javier Lozano Montero, Cap del departament de vigilants de la Policia Local de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, com a vocal del tribunal qualificador.

Sr. Joan Pons Galceran, funcionari de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, com a vocal del tribunal qualificador.

Sra. Marta Valls Cursellas, funcionària de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb funcions de secretària del tribunal qualificador.

Podeu descarregar l’acta aquí.

Comparteix