Sessió extraordinària i pública de la Junta de Govern

948

CONVOCATÒRIA A SESSIÓ EXTRAODINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Havent de celebrar la Junta de Govern Local sessió de caràcter extraordinari a la Casa Consistorial el dia 25 de gener de 2018, a les 19:00h. de la tarda, a l’objecte que al peu s’expressa, ho poso al coneixement de vostè d’acord amb la sentència del Tribunal Constitucional número 161/2013, de 26 de setembre, que ha alterat el caràcter no públic de les sessions de la Junta de Govern Local en els temes relatius a les atribucions delegades pel Ple a la Junta de Govern Local, mantenint per la resta d’assumptes el caràcter no públic de la sessió.

Ordre del dia:

Comparteix