S’inicia el Pla d’Ocupació Municipal dels Hostalets de Pierola

2969

El Pla, amb 146.000€ de finançament, contempla l’oferta de 14 llocs de treball, en dos torns, durant l’any 2016

 L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola obre la convocatòria per a la selecció de 14 llocs de treball en diferents àmbits laborals del consistori. Les ofertes publicades són les següents: personal de neteja, oficial de segona de paleta, peó d’obres públiques, conductor amb carnet C i delineant,

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits següents:

  • Residir als Hostalets de Pierola i poder-ho demostrar mitjançant l’empadronament d’un mínim de 6 mesos d’antiguitat.
  • Estar inscrit al SOC i al Servei d’Ocupació Local Agafa’t o Laboroteca del Consell Comarcal, un mes abans de la data de publicació de cada oferta al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i trobar-se en situació legal de desocupació en els termes previstos a l’article 208 del RDL 1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de Seguretat Social.
  • Durant els darrers 5 mesos no haver estat beneficiari d’un programa d’experimentació assimilable a Plans d’Ocupació, Escoles-Taller, Tallers d’Ocupació i Cases d’Ofici, o nomenat o contractat com a tècnic de caràcter temporal a un programa d’ocupació o promoció econòmica gestionat per l’Ajuntament i subvencionat per la Generalitat, el Fons Social Europeu, la Diputació de Barcelona, el Ministeri de Treball o alguna altra institució externa, o bé haver estat beneficiari de les beques de formació municipal.
  • Tenir els requisits específics del lloc de treball pel qual s’opta.
  • No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
  • No estar inhabilitat per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

 Les persones interessades en participar en la convocatòria presentaran sol·licitud conforme al model que es facilitarà al registre de l’Ajuntament o a la pàgina web municipal, del 2 al 11 de desembre de 2015, pels contractes de treball previstos per al primer torn i, del 13 al 23 de juny de 2016, pels contractes de treball previstos per al segon torn.

Sol·licitud Pla Ocupació 2016 2on Torn (Juny).pdf

Comparteix