Plaça de substitut de jutge de pau

589

Del 19 d’octubre al 2 de novembre es poden presentar candidatures per a la plaça de substitut de Jutge de Pau els Hostalets. Una convocatòria per cobrir un servei només en cas de baixa del titular. A continuació us en detallem les funcions i requisits. Les propostes es poden presentar per registre a l’Ajuntament.

Anunci
Es posa en coneixement la convocatòria per cobrir la vacant de Jutge de Pau substitut del municipi dels Hostalets de Pierola. La durada del càrrec, conforme amb l’art. 101 i següents de la Llei Orgànica 6/85 d’1 de juliol del Poder Judicial, serà de quatre anys des del nomenament per part de la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia.

Requisits
Podran ser nomenats Jutge de pau substitut aquells que, tot i no ser llicenciats en dret, reuneixin els requisits establerts a la Llei Orgànica del Poder Judicial per a l’ingrés a la Carrera Judicial, i no es trobin incursos en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes per al desenvolupament de les funcions judicials, o excepció de l’exercici d’activitats professionals o mercantils. Per tant, hauran de reunir els següents requisits:

  1. Disposar de la nacionalitat espanyola.
  2. Ser major d’edat (sense límit excepte que suposi impediment físic o psíquic)
  3. No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat següents:

– Els impedits físicament o psíquica per a la funció judicial.
– Els condemnats per delictes dolorosos, mentre no hagin obtingut la rehabilitació.
– Els processats o inculpats per delicte dolorós, mentre no siguin absolts o es dicti acte de sobreseïment.
– Els qui no estiguin en ple exercici dels seus drets civils.

  1. No estar incurs en causa d’incompatibilitat regulada en els arts. 389 i 390 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, a excepció dels apartats 8è i 9è de l’art. 389; és a dir, no estar incurs en cap d’aquestes causes:

– Exercir qualsevol altra jurisdicció aliena a la del Poder Judicial.
– Qualsevol càrrec d’elecció popular o designació política de l’Estat, comunitats autònomes, províncies i d’altres entitats locals i organismes dependents de qualsevol d’aquests.
– Llocs de feina o càrrecs dotats o retribuïts per l’Administració de l’Estat, les Corts Generals, la Casa Reial, Comunitats Autònomes, províncies, municipis i d’altres entitats, organismes o empreses dependents d’uns o altres.
– Llocs de feina de tota classe als Tribunals i Jutjats de qualsevol ordre jurisdiccional.
– Qualsevol feina, càrrec o professió retribuïda, excepte la docència o investigació jurídica així com la producció o creació literària, artística, científica i tècnica, i les publicacions derivades d’aquella, de conformitat amb el que disposa la legislació sobre incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

No donen lloc a causes d’incompatibilitat les activitats que realitzen els anomenats treballadors autònoms ni els treballadors o empleats per compte aliè al servei de particulars o empreses privades.

– Amb l’exercici de l’Advocacia i de la Procuradoria.
– Amb tot tipus d’assessorament jurídic, sigui o no retribuït.

Els qui, exercint qualsevol feina, càrrec o professió dels anteriorment citats, hagi d’optar, en el termini de vuit dies, per un o altre càrrec, o cessar en l’exercici de l’activitat incompatible.

Les competències pròpies del Jutjat de Pau venen determinades per Llei i en concret es podrien classificar segons la jurisdicció en les següents:

Jurisdicció civil
D’acord amb la Llei d’Enjudiciament Civil, els Jutjats de pau són competents en els següents procediments:

Judici verbal
Reclamació de quantitats de menys de 90 €.

Actes de conciliació
Mediacions per tal que les parts arribin a un acord transaccional evitant així possibles litigis.

Actes de comunicació
Notificacions, citacions, citacions a termini i requeriments, en matèria d’auxili judicial o exhorts que provinguin d’altres Jutjats o Tribunals. Actualment constitueixen el gruix de l’activitat d’un Jutjat de pau.

Jurisdicció penal
D’acord amb la Llei d’Enjudiciament Criminal, els Jutjats de pau són competents en els següents procediments:

Actes de comunicació
Notificacions, citacions, citacions a termini i requeriments, en matèria d’auxili judicial o exhorts que provinguin d’altres Jutjats o Tribunals. Actualment constitueixen el gruix de l’activitat d’un Jutjat de pau.

Registre civil
D’acord amb la Llei del Registre Civil, el Jutjat de Pau és competent, per delegació del/de la Jutge/ssa Encarregat/da del Partit Judicial d’Igualada, en els següents procediments:

Inscripcions dins del termini, les de naixement, les de matrimoni en forma religiosa mitjançant la certificació respectiva, les de matrimoni en forma civil prèvia instrucció del corresponent expedient, les ordinàries de defunció, i les notes marginals que no siguin de rectificació o cancel·lació; i altres ordenades per l’Encarregat del Registre.

Certificacions dels fets inscrits i fe de vida i estat, signades conjuntament pel Jutge i pel Secretari.

Instàncies per a la plaça de jutge de pau substitut
Les sol·licituds per ser elegit jutge de pau substitut s’hauran de presentar en el Registre d’Entrada d’aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, del 19 d’octubre al 2 de novembre de 2021, ambdós inclosos.
La convocatòria s’anuncia mitjançant edictes en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, Jutjat de pau i en el BOPB.

Elecció
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el Ple, per majoria absoluta, procedirà a designar el jutge de pau substitut. En cas de no haver-hi cap sol·licitud per ser jutge de pau, el Ple elegirà lliurement jutge de pau substitut entre els qui, al seu judici, reuneixin els requisits d’idoneïtat i es trobin disposats a acceptar la designació, procedint, a l’efecte, a sol·licitar les dades i informes que consideri pertinents

Aprovat l’acord corresponent, l’Ajuntament el remetrà al Jutjat de Primera Instància i Instrucció d’Igualada, el qual l’elevarà al Tribunal Superior de Justícia de Barcelona, qui nomenarà el jutge de pau substitut per un període de quatre anys.

Jurament i pressa de possessió
El jutge substitut prestarà jurament davant el jutge de Primera Instància i Instrucció. Un cop notificat el seu nomenament, el jutge de pau substitut prendrà possessió del Jutjat, possessió que es comunicarà al Jutge de Primera Instància i Instrucció.

Excusa i renúncia
1.- El càrrec és voluntari, per la qual cosa un cop nomenat, el jutge substitut pot excusar-se (per incompatibilitat, canvi de residència, etc.). L’excusa es dirigirà a l’Excm. President del Tribunal Superior de Justícia. Ha de formular-se abans de prendre possessió del càrrec.
2.- La renúncia es produeix per les mateixes causes que l’excusa però un cop el jutge de pau substitut ja hagi pres possessió. En aquest cas, el jutge substitut renunciant no pot abandonar el càrrec fins que no se li comuniqui oficialment l’acceptació de la renúncia.

Retribucions
El jutge de pau substitut serà retribuït pel sistema i en la quantia establerts legalment.

SOL·LICITUD JUTGE DE PAU SUBSTITUT
SOL·LICITUD JUTGE DE PAU SUBSTITUT (editable)

Comparteix