Aprovació de la revisió cadastral

530

En el Ple 31 de juliol 2023 es va aprovar l’acord de modificació de l’Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici 2024. L’Ajuntament habilitarà una oficina específica, per resoldre dubtes dels casos particulars que vulguin fer-ne la consulta, a partir de mitjan de setembre.

L’actualització del rebut de l’IBI previst per a l’any que ve és el resultat de la consulta popular del 21M del 2021 i del Pla de Viabilitat Econòmica elaborat per experts econòmics de la Diputació de Barcelona que demanava actualitzar el nivell impositiu dels Hostalets de Pierola i buscar noves fonts d’ingressos. En aquest sentit, el ple del 6 d’octubre del 2021 es va aprovar per unanimitat sol·licitar la revisió dels valors cadastrals a la DG de Cadastre. Però degut a un canvi normatiu, la mateixa DG de Cadastre va aconsellar ajornar un any els treballs de revisió cadastral i ponència de valors. Atenent això, el 23 de novembre del 2022 i per segona vegada, es va tornar a sol·licitar la revisió cadastral.

L’última revisió als Hostalets de Pierola va tenir lloc l’any 1987, i segons els experts: «Les revisions cadastrals són necessàries, no per raons recaptatòries sinó per raons d’equitat i justícia tributària». La revisió vigent al nostre municipi és una de les més antigues de l’Estat.

El Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aconsella la revisió cadastral com a màxim cada deu anys, però són els Ajuntaments qui ho han de sol·licitar a la Direcció General del Cadastre. Malgrat això, i amb la perspectiva d’unes eleccions municipals cada quatre anys i la impopularitat que representa augmentar la pressió fiscal, l’actualització dels valors cadastrals mai no ha estat una prioritat en els darrers 30 anys.

Per aquestes raons l’Ajuntament en Ple, amb tots els grups municipals que el composen: ERC, Junts i Sumen van demanar que es fes aquesta ponència per a l’actualització simultània dels valors cadastrals amb la finalitat d’homogeneïtzar-los i referenciar-los amb els valors de mercat.

Durant la primera meitat d’aquest 2023 s’ha dut a terme la ponència de valors i amb les dades actualitzades que permet aplicar un tipus impositiu a partir del qual se’n calcularà l’impost de béns immobles.

Calendari previst:

  • Aprovació de la Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre Béns i Immobles per a l’exercici 2024 (31 d’octubre).
  • Notificació a la DG del Cadastre (agost).
  • Publicació a l’E-tauler i al BOB amb 30 dies hàbils d’exposició pública (agost).
  • Notificació electrònica a cada propietat per part de Cadastre (setembre).
  • Notificació per correu postal a cada propietat per part de Cadastre (octubre).
  • Un cop els veïns i les veïnes hagin estat notificades disposaran d’un mes per al·legar i Cadastre començarà a resoldre.
  • Publicació definitiva per part de Cadastre (desembre).
  • Implementació del nou import vigent amb data de l’1 de gener del 2024.

Què passa amb els rebuts?

En els casos que la revisió cadastral comporti disminuir l’import del rebut, la reducció es durà a terme al primer any de manera automàtica. Un rebut que abans de l’actualització sigui de 300€ i a conseqüència de la revisió quedi a 200€, la baixada serà total a partir del 2024. En el cas de les pujades que es puguin produir, s’incorporaran de manera esglaonada al llarg de 10 anys. Això significa que, amb caràcter general, la base liquidable per la que es tributarà en el primer any de vigència de la revisió és igual al valor anterior (sense revisar) més un 10% d’increment del valor experimentat per l’immoble com a conseqüència de la revisió. Per exemple, un rebut previ a l’actualització de 300€ que amb la revisió passi a 400€, l’augment es repartirà en 10 anys i en el primer serà de 310€, 320€ el segon fins a completar els 400€ en el desè any.

Per altra banda, els ajuntaments, en el marc de la seva autonomia de gestió, poden establir els tipus de gravamen, entre un tipus mínim del 0,4% i un màxim de l’1,1% per a bens immobles urbans i entre un mínim del 0,3% i un màxim del 0,9% per als bens immobles rústics. Habitualment aquest impost, en pobles d’una mida semblant a la nostra, representa un 53% dels ingressos ordinaris, mentre que als Hostalets amb prou feines és del 16,43%. Aquesta revisió suposarà un augment de la recaptació al voltant del 12% i es preveu que, de cara al 2024, suposi un augment mig per rebut d’IBI de 30€.

A partir de mitjan de setembre, l’Ajuntament habilitarà una oficina per fer tota mena de consultes i conèixer com queda cada cas particular. Pròximament es donaran a conèixer dies i horaris en aquest mateix apartat.

Comparteix