Convocatòria d’oposicions per una plaça de conserge

2943

Convocatòria del procés per a la selecció, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de conserge amb caràcter temporal, AP CD10, torn lliure.

Les Bases Reguladores i la convocatòria es publicaran al tauler d’edictes de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i a la pàgina web municipal i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

A partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria i de les Bases Reguladores al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, s’obrirà el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu que és de 20 dies naturals. Les sol·licituds es presentaran al registre general de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola de dilluns a divendres de 9 a 14h i dijous de 17 a 19h, o conforme allò disposat l’article 16.4 de la Llei 39/2015.

Els actes administratius derivats com a conseqüència d’aquest procés selectiu es publicaran al tauler d’edictes de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i a la pàgina web municipal. La sol·licitud per prendre part en el procés selectiu es podrà obtenir a les oficines de l’Ajuntament i la pàgina web municipal: www.elshostaletsdepierola.cat (instància genèrica).

Podeu veure i descarregar l’anunci a continuació:

Comparteix