Convocatòria de Ple Ordinari de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola el dijous, 17 de novembre

825

Convocatòria de Sessió del Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb caràcter ordinari, per al dijous, dia 17 de novembre de 2016, a les 19.30 hores del vespre, a celebrar a la Sala de Plens, amb l’ordre del dia que s’exposa a continuació:

ORDRE DEL DIA:

Part resolutiva:

1.-  Aprovació de la minuta d’actes de les sessions plenàries de 22 de setembre i 27 d’octubre de 2016.

2.- Aprovació de la redacció del text sobre els ajuts del Fons Social d’aplicació al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola

3.- Donar compte informe d’intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors –  3er.  trimestre  2016.

4.- Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació del cost efectiu dels serveis, d’acord amb els formularis de subministrament d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2075/2014.

5.- Aprovar inicialment l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

6.- Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana, de suport al referèndum i al procés constituent.

7.- Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana, de suport a les institucions i càrrecs electes investigats per actuacions relacionades amb el procés sobiranista.

Part de seguiment i control:

8.- Donació de compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia-Presidència des del núm. 440/2016 al núm. 543/2016.

9.- Assumptes sobrevinguts.

10.- Precs, preguntes i mocions.

Podeu descarregar el decret de convocatòria aquí.

Comparteix