Convocatòria de Ple Ordinari de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola el 23 de març 2017

782

Convocatòria de Ple Ordinari de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola el proper dijous, 23 de març a les 19.30h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

Part resolutiva:

1.-  Aprovació de la minuta d’actes de les sessions plenàries de 19 de gener i 7 de març de 2017.

2.- Aprovació inicial de la creació de l’ordenança reguladora del funcionament del servei d’atenció integral de la gent gran.

3.- Aprovació inicial de la ordenança fiscal número 27 reguladora de la taxa de l’oficina de la gent gran i del servei d’atenció integral de persones grans.

4.- Aprovació provisional de la modificació de la Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la taxa pel subministrament de l’aigua.

5.-  Aprovació provisional de la modificació de la Ordenança Fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol.

6.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Normes d`Organització i Funcionament del Centre de la Llar d`Infants Municipal la Granota.

7.- Aprovació inicial de la modificació del Pla de vialitat i senyalització urbana dels Hostalets de Pierola.

8.- Donar compte informe d’intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors –  4rt.  trimestre  2016.

9.- Donar compte informe d’intervenció pel compliment d’obligacions contemplades a l’ordre HAP/2105/2012,  d’1 d’octubre-  llei orgànica 2/2012 – 4rt.  trimestre  2016

10.- Donar compte al ple de la corporació de l’informe  de la intervenció i de la tresoreria municipal sobre el compliment dels terminis establerts en la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra morositat en les operacions comercials corresponent al 4rt. trimestre de l’exercici 2016.

11.- Moció que presenta el grup municipal Moviment Ciutadà Hostalatenc sobre l’Adhesió al Pacte Nacional del Referèndum.

Part de seguiment i control:

12.- Donació de compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia-Presidència des del núm. 664/2016 al núm. 667/2016 i des del núm. 1/2017 al núm. 153/2017.

13.- Assumptes sobrevinguts.

14.- Precs, preguntes i mocions.

Podeu visualitzar i descarregar el decret de convocatòria a continuació:

Comparteix