Convocatòria de Ple Ordinari Municipal el dijous, 20 de setembre

919

Convocatòria de la sessió del Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb caràcter ordinari, per al dijous, 20 de setembre de 2018 a les 19.30h del vespre, a celebrar a la Sala de Plens.

Ordre del dia:

Part resolutiva:

1.-  Aprovació de la minuta d’actes de les sessions plenàries de 19 de juliol i de 10 i 31 d’agost de 2018.

2.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit  nº 7 del pressupost de l’exercici 2018.

Part de seguiment i control:

3.- Donació de compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia-Presidència des del núm. 405/2018 al núm. 479/2018.

4.- Assumptes sobrevinguts.

5.- Precs i preguntes

Podeu consultar i descarregar el decret de convocatòria a continuació:

 

 

Comparteix