Convocatòria de Ple Ordinari per aquest dijous, 27 de juliol

827

Convocatòria del Ple Ordinari de la Corporació Municipal dels Hostalets de Pierola el proper dijous, 27 de juliol a les 19.30h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

Part resolutiva:

1.-  Aprovació de la minuta d’actes de les sessions plenàries de 18 de maig i 29 de juny de 2017.

2.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 7/2017.

3.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 387/2017, de data 17 de juliol de 2017, en referència a l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2016.

4.- Donar compte de l’informe d’intervenció municipal del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i límit d’endeutament de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016.

5.- Aprovació de les Festes Locals per a l’any 2018.

6.- Iniciar expedient d’alteració del terme municipal amb el terme municipal de Masquefa mitjançant segregació de part del terme municipal de Masquefa per agregar-se al terme municipal dels Hostalets de Pierola.

7.- Incrementar la massa salarial un 1 per cent, de tot el personal laboral i funcionari de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, respecte a les percebudes en l’any 2016.

8.- Aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal número 14 reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’escola bressol.

9.- Aprovació del Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per aquest Ajuntament, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2016.

10.- Aprovació del Compte de la Gestió Recaptatòria realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2016 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe.

11.- Desestimació del recurs de reposició interposat per la senyora À. Garriga-Nogués de Camps i aprovació inicial d’ocupació de béns i drets del Carrer Esparreguera de la Urbanització de Can Fosalba.

Part de seguiment i control:

12.- Donació de compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia-Presidència des del núm. 275/2017 al núm. 414/2017.

13.- Assumptes sobrevinguts.

14.- Precs, preguntes i mocions.

Podeu visualitzar i descarregar la convocatòria a continuació:

Comparteix