Signatura de PDU a l’Anoia Sud

390

Els alcaldes de Masquefa, Piera i els Hostalets de Pierola han signat, aquest dijous 20 de gener, un conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia que permetrà redactar, conjuntament, un Pla Director Urbanístic dels Polígons d’Activitat Econòmica de l’Anoia Sud amb l’objectiu de potenciar la indústria i aprofitar la situació estratègica del territori.

El projecte permetrà estudiar el potencial i les singularitats individuals pel que fa a polígons industrials de tots els tres municipis i, si s’escau, poder cooperar per multiplicar oportunitats. Tradicionalment, els municipis de l’Anoia Sud no han acabat de sumar sinergies en comú. Amb la signatura dels batlles Xavier Boquete (Masquefa i president del Consell Comarcal de l’Anoia), Josep Llopart (Piera) i Gerard Parcerisas (Els Hostalets de Pierola) s’escenifica la voluntat de posar en comú esforços que generin beneficis en l’àmbit supramunicipal.

Els plans directors urbanístics (PDU) són una figura la planificació urbanística en coherència amb la planificació territorial, que estan regulats pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova en el text refós de la llei d’urbanisme (article 56) (DOGC núm. 56867 de 5 d’agost), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació d’aquest decret legislatiu (DOGC núm. 6077 de 29 de febrer de 2012).

Correspon als plans directors urbanístics:

  • Establir les directrius per coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal.
  • Crear les determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de persones i mercaderies i el transport públic.
  • Prendre les mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris per a l’estructuració orgànica d’aquest sòl.
  • Concretar i delimitar les reserves de sòl per a les grans infraestructures, com ara xarxes viàries, ferroviàries, hidràuliques, energètiques, portuàries, aeroportuàries, de sanejament i abastament d’aigua, de telecomunicacions, d’equipaments i altres de semblants.
  • Programar polítiques supramunicipals de sòl i d’habitatge, concertades amb els ajuntaments afectats en el si de la tramitació regulada per l’article 83. Aquesta programació ha de garantir la solidaritat intermunicipal en l’execució de polítiques d’habitatge assequible i de protecció pública, la suficiència i la viabilitat d’aquestes polítiques per garantir el dret constitucional a l’habitatge i el compliment dels principis que estableix l’article 3.
  • Delimitar una o diverses àrees residencials estratègiques i les determinacions necessàries per procedir a l’execució directa d’aquestes actuacions.
  • Establir la delimitació i l’ordenació de sectors d’interès supramunicipal per a l’execució directa d’actuacions d’especial rellevància social o econòmica o de característiques singulars.

L’elaboració d’aquest projecte es finançarà, a parts iguals pels tres municipis, amb un repartiment equitatiu del 33% cadascun. Els Hostalets de Pierola abonarà 6.610,63€ i el total del projecte s’enfila fins als 19.831,89€ (IVA inclòs).

Comparteix